Shoji Tateishi

Shoji Tateishi

1968-69

Position: Kyoto, Japan